Nivells d'anlgès A1 A2 B1 B2 C1 C2
(MCER – CEFR)

Els nivells d'anglès A1 A2 B1 B2 C1 i C2 es refereixen a la classificació que fa el Marc Comú Europeu de referència per a les llengües (MCER o CEFR en anglès), i són una de les maneres que tenim per intentar classificar els nivells de tothom que aprèn idiomes. Vaja, una manera senzilla d'explicar com de bé entens, parles i escrius un idioma estranger.
Quadrícula amb títol

Continguts

El MCER

El MCER va ser desenvolupat pel Consell d'Europa com a estàndard per mesurar el nivell de tothom que aprèn segones llengües i, així, unificar els criteris de les diverses institucions que fan exàmens oficials de nivell per a cada llengua. Vaja, que com que els criteris no estaven unificats, era molt més difícil acreditar el teu nivell de qualsevol llengua davant d'una empresa o institució sense que elles mateixes et fessin la seva pròpia prova.

Avui dia, el MCER és l'estàndard a tota Europa, i també el fan servir oficialment diversos països no europeus.   

A més del MCER, hi ha altres estàndards no europeus com el de l'American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL),  o els Canadian Language Benchmarks (CLB). Aquests estàndards ofereixen equivalències directes amb el MCER.

Nivells MCER

Els sis nivells del MCER, A1 A2 B1 B2 C1 i C2, es divideixen en tres grans blocs: A – Usuari Bàsic, B – Usuari Independent, y C, Usuari Competent

Així, el nivell A1 es refereix tant a principiants absoluts com a qui ja pot fer servir expressions senzilles i fins i tot pot arribar a relacionar-se, a nivell molt bàsic, amb un interlocutor que estigui disposat a cooperar. 

A l'altre extrem de l'escala, el nivell C2 es refereix a qui pot entendre amb facilitat quasi tot allò que llegeix o sent, sent capaç d'interpretar i resumir informació de diverses fonts, i s'expressa de forma molt fluida, espontània i natural.

Així defineix el MCER els diferents nivells:

Pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes d'ús molt freqüent, així com frases senzilles destinades a satisfer necessitats de tipus immediat.

Pot presentar-se a si mateix i a altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el seu domicili, les seves pertinences i les persones que coneix.

Pot relacionar-se de manera elemental sempre que el seu interlocutor parli a poc a poc i amb claredat i estigui disposat a cooperar.

Pot comprendre frases i expressions d'ús freqüent relacionades amb àrees d'experiència que li són especialment rellevants (informació bàsica sobre si mateix i la seva família, compres, llocs d'interès, ocupacions, etc.).

Sap comunicar-se a l'hora de dur a terme tasques simples i quotidianes que no requereixin més que intercanvis senzills i directes d'informació sobre qüestions que li són conegudes o habituals.

Sap descriure en termes senzills aspectes del seu passat i entorn, així com qüestions relacionades amb les seves necessitats immediates.

Pot entendre els punts principals de textos clars i en llenguatge estàndard si tracten qüestions que li són conegudes, ja sigui en situacions de feina, d'estudi o d'oci.

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua.

Pot produir textos senzills i coherents sobre temes que li són familiars o en què té un interès personal.

Pot descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans.

Pot entendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic, sempre que estiguin dins el seu camp d'especialització.

Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores.

Pot produir textos clars i detallats sobre temes diversos, així com defensar un punt de vista sobre temes generals, indicant els pros i els contres de les diverses opcions.

Pot comprendre una àmplia varietat de textos extensos i amb cert nivell d'exigència, així com reconèixer-hi sentits implícits.

Sap expressar-se de forma fluida i espontània sense mostres gaire evidents d'esforç per trobar l'expressió adequada.

Pot fer un ús flexible i efectiu de la llengua per a finalitats socials, acadèmiques i professionals.

Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee.

Sap reconstruir la informació i els arguments procedents de diverses fonts, ja siguin en llengua parlada o escrita, i presentar-los de forma coherent i resumida.

Pot expressar-se espontàniament, amb gran fluïdesa i amb un grau de precisió que li permet diferenciar petits matisos de significat, fins i tot en situacions de major complexitat.

Què mesuren els nivells MCER?

Els nivells MCER defineixen l'adquisició lingüística fixant-se en 3 grans blocs, o competències: la comprensió (llegir i escoltar), la parla (parlar i interactuar) i l'escriptura

Així defineix el MCER allò que un usuari de cada nivell pot fer en cada una de les competències lingüístiques. Quin nivell tens de cada competència?

A1: Reconec paraules i expressions molt bàsiques que d'ús habitual, relatives a mi, a la meva família i al meu entorn immediat, quan es parla a poc a poc i amb claredat.

A2: Comprenc frases i el vocabulari més habitual sobre temes d'interès personal (informació personal i familiar molt bàsica, compres, lloc de residència i feina). Sóc capaç de captar la idea principal d'avisos i missatges breus, clars i senzills.

B1: Comprenc les idees principals quan el discurs és clar i normal i es tracten assumptes quotidians que tenen lloc a la feina, a l'escola, durant el temps d'oci, etc. Entenc la idea principal de molts programes de ràdio o televisió que tracten temes actuals o assumptes d'interès personal o professional, quan l'articulació és relativament lenta i clara.

B2: Comprenc discursos i conferències extensos i fins i tot segueixo línies argumentals complexes, sempre que el tema sigui relativament conegut. Entenc quasi totes les notícies de la televisió i els programes sobre temes actuals. Entenc la majoria de les pel·lícules en què es parla en un nivell de llengua estàndard.

C1: Comprenc discursos extensos fins i tot quan no estan estructurats amb claredat i quan les relacions són només implícites i no s'assenyalen explícitament. Comprenc sense gaire esforç els programes de televisió i les pel·lícules.

C2: No tinc cap dificultat per entendre qualsevol mena de llengua parlada, tant en converses en viu com en discursos retransmesos, encara que es produeixin a una velocitat de parlant natiu, sempre que tingui temps de familiaritzar-me amb l'accent.

A1: Comprenc paraules i noms coneguts i frases molt senzilles, per exemple les que hi ha en rètols, cartells i catàlegs.

A2: Sóc capaç de llegir textos molt breus i senzills. Sé trobar informació específica i previsible en escrits senzills i quotidians com anuncis publicitaris, prospectes, menús i horaris, i entenc cartes personals breus i senzilles.

B1: Entenc textos redactats en una llengua d'ús habitual i quotidià o relacionada amb la feina. Entenc la descripció d'esdeveniments, sentiments i desitjos en cartes personals.

B2: Puc llegir articles i informes relatius a problemes contemporanis en què els autors adopten postures o punts de vista concrets. Entenc la prosa literària contemporània.

C1: Comprendo textos largos y complejos de carácter literario o basados en hechos, apreciando distinciones de estilo. Comprendo artículos especializados e instrucciones técnicas largas, aunque no se relacionen con mi especialidad.

C2: Puc llegir amb facilitat pràcticament totes les formes de llengua escrita, incloent-hi textos abstractes, estructuralment o lingüísticament complexos com, per exemple, manuals, articles especialitzats i obres literàries.

A1: Puc participar en una conversa de forma senzilla, sempre que l'altra persona estigui disposada a repetir allò que ha dit o a dir-ho en altres paraules i a una velocitat més lenta i que m'ajudi a formular el que intento dir. Plantejo i contesto preguntes senzilles sobre temes de necessitat immediata o assumptes molt habituals.

A2: Puc comunicar-me en tasques senzilles i habituals que requereixen un intercanvi simple i directe d'informació sobre activitats i assumptes quotidians. Puc realitzar intercanvis socials molt breus, encara que, generalment, no comprenc prou per mantenir la conversa de forma independent.

B1: Puc comunicar-me de forma efectiva en quasi totes les situacions que se'm presenten quan viatjo a llocs on es parla aquesta llengua. Puc participar espontàniament en una conversa que tracti temes quotidians d'interès personal o que siguin pertinents a la vida diària (per exemple, família, aficions, feina, viatges i esdeveniments actuals).

B2: Puc participar en una conversa amb certa fluïdesa i espontaneïtat, cosa que possibilita la comunicació normal amb parlants natius. Puc prendre part activa en debats que es donin en situacions quotidianes, explicant i defensant els meus punts de vista.

C1: M'expresso amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar de forma gaire evident les expressions adequades. Utilitzo el llenguatge amb flexibilitat i eficàcia per a fins socials i professionals. Formulo idees i opinions amb precisió i relaciono les meves intervencions hàbilment amb les dels altres parlants.

C2: Prenc part sense esforç de qualsevol conversa o debat i conec bé modismes, frases fetes i expressions col·loquals. M'expresso amb fluïdesa i transmeto matisos subtils de sentit amb precisió. Si tinc un problema, esquivo la dificultat amb tanta discreció que els altres quasi no se n'adonen.

A1: Utilitzo expressions i frases senzilles per descriure el lloc on visc i les persones que conec.

A2: Utilitzo una sèrie d'expressions i frases per descriure amb termes senzills la meva família i altres persones, les meves condicions de vida, el meu origen educatiu i la meva feina actual o l'última que vaig tenir.

B1: Sé enllaçar frases de forma senzilla per tal de descriure experiències i fets, els meus somnis, esperances i ambicions. Puc explicar i justificar breument les meves opinions i projectes. Sé narrar una història o relat, la trama d'un llibre o pel·lícula i puc descriure les meves reaccions.

B2: Presento descripcions clares i detallades d'una àmplia sèrie de temes relacionats amb la meva especialitat. Sé explicar un punt de vista sobre un tema exposant els avantatges i els inconvenients de les diferents opcions.

C1: Presento descripcions clares i detallades sobre temes complexos que inclouen altres temes, desenvolupant idees concretes i acabant amb una conclusió apropiada.

C2: Presento descripcions o arguments de forma clara i fluida, amb un estil adequat al context i amb una estructura lògica i eficaç que ajuda l'oient a fixar-se en les idees importants i a recordar-les.

A1: Soy capaz de escribir postales cortas y sencillas, por ejemplo para enviar felicitaciones. Sé rellenar formularios con datos personales, por ejemplo mi nombre, mi nacionalidad y mi dirección en el formulario del registro de un hotel.

A2: Puc escriure notes i missatges breus i senzills relatius a les meves necessitats immediates. Puc escriure cartes personals molt senzilles, per exemple, agraint alguna cosa a algú.

B1: Puc escriure textos senzills i ben enllaçats sobre temes que em són coneguts o d'interès personal. Puc escriure cartes personals que descriuen experiències i impressions.

B2: Soy capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con mis intereses. Puedo escribir redacciones o informes transmitiendo información o proponiendo motivos que apoyen o refuten un punto de vista concreto. Sé escribir cartas que destacan la importancia que le doy a determinados hechos y experiencias.

C1: Puc expressar-me en textos clars i ben estructurats, exposant punts de vista amb certa extensió. Puc escriure sobre temes complexos en cartes, redaccions o informes, fent èmfasi en allò que considero que són aspectes importants. Selecciono l'estil apropiat per als lectors a qui van dirigits els meus escrits.

C2: Puc escriure textos clars i fluids en un estil apropiat. Puc escriure cartes, informes o articles complexos que presenten arguments amb una estructura lògica i eficaç que ajuda el lector a fixar-se en les idees importants i a recordar-les. Escric resums i ressenyes d'obres professionals o literàries.

Competència oral:

A més, el MCER reconeix que el fet de parlar una llengua és quelcom molt complex, i defineix el nivell oral amb cinc aspectes qualitatius: rang, precisió, fluïdesa, interacció, i coherència. A quin nivell parles?

Range: Has a very basic repertoire of words and simple phrases related to personal details and particular concrete situations.

Accuracy: Shows only limited control of a few simple grammatical structures and sentence patterns in a memorised repertoire.

Fluency: Can manage very short, isolated, mainly pre-packaged utterances, with much pausing to search for expressions, to articulate less familiar words, and to repair communication.

Interaction: Can ask and answer questions about personal details. Can interact in a simple way but communication is totally dependent on repetition, rephrasing and repair.

Coherence: Can link words or groups of words with very basic linear connectors like «and» or «then».

Range: Uses basic sentence patterns with memorised phrases, groups of a few words and formulae in order to commu­nicate limited information in simple everyday situations.

Accuracy: Uses some simple structures correctly, but still systematically makes basic mistakes.

Fluency: Can make him/herself understood in very short utterances, even though pauses, false starts and reformulation are very evident.

Interaction: Can answer questions and respond to simple statements. Can indicate when he/she is following but is rarely able to understand enough to keep conversation going of his/her own accord.

Coherence: Can link groups of words with simple connectors like «and, «but» and «because».

Range: Has enough language to get by, with sufficient vocabulary to express him/herself with some hesitation and circum-locutions on topics such as family, hobbies and interests, work, travel, and current events.

Accuracy: Uses reasonably accurately a repertoire of frequently used «routines» and patterns asso­ciated with more predictable situations.

Fluency: Can keep going comprehensibly, even though pausing for grammatical and lexical planning and repair is very evident, especially in longer stretches of free production.

Interaction: Can initiate, maintain and close simple face-to-face conversa­tion on topics that are familiar or of personal interest. Can repeat back part of what someone has said to confirm mutual understanding.

Coherence: Can link a series of shorter, discrete simple elements into a connected, linear sequence of points.

Range: Has a sufficient range of language to be able to give clear descriptions, express viewpoints on most general topics, without much con­spicuous searching for words, using some complex sentence forms to do so.

Accuracy: Shows a relatively high degree of grammatical control. Does not make errors which cause misunderstanding, and can correct most of his/her mistakes.

Fluency: Can produce stretches of language with a fairly even tempo; although he/she can be hesitant as he or she searches for patterns and expressions, there are few noticeably long pauses.

Interaction: Can initiate discourse, take his/her turn when appropriate and end conversation when he / she needs to, though he /she may not always do this elegantly.  Can help the discussion along on familiar ground confirming comprehen­sion, inviting others in, etc.

Coherence: Can use a limited number of cohesive devices to link his/her utterances into clear, coherent discourse, though there may be some «jumpiness» in a long con­tribution.

Range: Has a good command of a broad range of language allowing him/her to select a formulation to express him/ herself clearly in an appropriate style on a wide range of general, academic, professional or leisure topics without having to restrict what he/she wants to say.

Accuracy: Consistently maintains a high degree of grammatical accuracy; errors are rare, difficult to spot and generally corrected when they do occur.

Fluency: Can express him/herself fluently and spontaneously, almost effortlessly. Only a conceptually difficult subject can hinder a natural, smooth flow of language.

Interaction: Can select a suitable phrase from a readily available range of discourse functions to preface his remarks in order to get or to keep the floor and to relate his/her own contributions skilfully to those of other speakers.

Coherence: Can produce clear, smoothly-flowing, well-structured speech, showing controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.

Range: Shows great flexibility reformulating ideas in differing linguistic forms to convey finer shades of meaning precisely, to give emphasis, to differentiate and to eliminate ambiguity. Also has a good command of idiomatic expressions and colloquialisms.

Accuracy: Maintains consistent grammatical control of complex language, even while attention is otherwise engaged (e.g. in forward planning, in monitoring others’ reactions).

Fluency: Can express him/herself spontaneously at length with a natural colloquial flow, avoiding or backtracking around any difficulty so smoothly that the interlocutor is hardly aware of it.

Interaction: Can interact with ease and skill, picking up and using non-verbal and intonational cues apparently effortlessly. Can interweave his/her contribution into the joint discourse with fully natural turn taking, referencing, allusion making etc.

Coherence: Can create coherent and cohesive discourse making full and appropriate use of a variety of organisational patterns and a wide range of connectors and other cohesive devices.

Subnivells al MCER

Deus haver vist llibres o materials que indiquen subnivells com, per exemple, B1.2, o B2+. No són més que maneres d'intentar dividir els nivells força amplis del MCER en subnivells que s'adaptin, per exemple, als cursos de les escoles d'idiomes, o a altres escales de nivells que no coincideixin perfectament amb els sis nivells del MCER.

Sovint veuràs subdivisions semblants a aquestes:

MCER A B C
A1 A2 B1 B2 C1 C2
A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2 C2.1 C2.2
A1 A1+ A2 A2+ B1 B1+ B2 B2+ C1 C1+ C2 C2+

Exàmens, nivells i certificats

Per tal d'acreditar el teu nivell MCER en una llengua estrangera, hauràs de fer un examen oficial que sigui reconegut per l'empresa o institució davant de qui vulguis demostrar el teu nivell. 

Hi ha molts exàmens reconeguts. La majoria d'universitats fan els seus propis exàmens, molts estats tenen el seu propi sistema d'avaluació i acreditació, i existeixen diverses organitzacions dedicades a l'avaluació del nivell de llengües. Així, que tindràs un gran ventall de possibilitats, amb diferents preus, formats, preparació, prestigi i acceptació.

La gran majoria de certificats de nivell oficials proporcionen equivalències directes amb els nivells del MCER. EN aquesta taula hi trobaràs equivalències entre els nivells i puntuacions dels principals certificats de nivell d'anglès, que pot ajudar-te a triar un certificat.

MCER CAMBRIDGE TOEFL IELTS TRINITY (GESE) TRINITY (ISE) Linkguaskill  Oxford EOI PTE
A1   1–2 100–119 1 A1
A2 Key (KET) < 34 3–4 Foundation 120–139 51-80 2 level 1
B1 Preliminary (PET) 34–45 4–5 5–6 I 140–159 81-110 3 level 2
B2  First (FCE) 46–93 5 –6,5 7–9 II 160–179 111-140 4-5 level 3
C1 Advanced (CAE) 94–104 6,5–8 10–11 III 180+ C1 level 4
C2 Proficiency (CPE) 115–120  8–9 12 IV C2 level 5

Certificats per nivells i exàmens oberts multinivell

Hi ha dues tipologies principals d'examen, els certificats per nivell i els exàmens oberts multinivell.

A les proves per aconseguir un certificat específic, t'examinaràs per demostrar que tens un nivell concret. Per exemple, pots presentar-te a l'examen del Ferst Certificate of English, de Cambridge, per demostrar que tens un nivell B2. Si aproves l'examen, la Universitat de Cambridge et donarà el teu certificat, independentment de la puntuació. En cas que no aprovis, no obtindràs aquest certificat. 

Els exàmens multinivell s'assemblen molt a una prova de nivell. En lloc d'intentar acreditar un nivell concret, rebràs un certificat o un altre depenent de la teva puntuació a l'examen. Mira les equivalències a la taula que hi ha més amunt.

Altres casos

APTIS:

APTIS és una moderna prova multinivell desenvolupada pel British Council, que intenta superar algunes limitacions comunes a les proves de nivell tradicionals. 

Avalua per separat 4 aspectes: la comprensió auditiva i lectora, i l'expressió oral i escrita. L'informe de resultats ens donarà un nivell MCER per cada un d'aquests aspectes. L'examen consisteix en 5 proves, una per a cada aspecte, més una cinquena prova de gramàtica i vocabulari. La puntuació de la prova de gramàtica i vocabulari es fa servir per acabar d'assignar nivells MCER als 4 aspectes quan els resultats estan entre dos nivells MCER diferents. 

Debut a aquest sistema, tot i que l'informe de resultats d'APTIS dona un nivell MCER global basat en la mitjana dels resultats, no hi ha una taula d'equivalències entre la puntuació total i els nivells MCER. 

GMAT:

El Graduate Management Admissions Test no és un certificat d'idiomes, sinó un examen dissenyat específicament per a l'accés a Màsters en Administració d'Empreses (MBA) reconegut per universitats d'altíssim nivell. Consta de 4 seccions, Analytical Writing Assessment (AWA), Integrated Reasoning, Quantitative Reasoning i Verbal Reasoning. 

Aquestes seccions inclouen diverses preguntes de desenvolupament, raonament i assaig i per això la comprensió i producció textual en anglès seran un factor clau del resultat final. En especial, la secció de raonament verbal avaluarà la nostra capacitat de llegir i entendre textos, avaluar arguments, i corregir textos perquè s'adaptin a l'anglès estàndard.

Limitacions del MCER

Cada sistema té les seves limitacions. Ben mirat, no es poden resumir totes les situacions possibles referents a l'aprenentatge de llengües, en unes simples taules com les anteriors. 

Què passa si algú parla molt bé una llengua per immersió, però no sap escriure-la? És A1 o C2? Què passa si algú s'expressa de forma absolutament fluida, però fa moltíssims errors de gramàtica i ortografia? Què passa amb qui pot llegir i escriure perfectament, però mai ha tingut l'oportunitat de practicar la llengua oral? Quin nivell els assignem?

Com ja s'entreveu amb els aspectes qualitatius de la parla que defineix el MCER, les competències lingüístiques són quelcom molt més complex del que a priori podrien semblar els tres grans blocs comprendre, parlar i escriure.

Si bé és cert que la majoria de cursos o l'ensenyament estructurat de l'anglès pretenen ajudar a fer que l'adquisició de la llengua progressi en paral·lel a la progressió proposada pel MCER, l'estandardització segueix sent un obstacle per a qui aprèn de forma menys ortodoxa. 

A més, alguns exàmens de nivell premien força l'absència d'errors i la maduresa lingüística, més que la fluïdesa o altres competències comunicatives. Sovint, això és un problema per a usuaris poc acadèmics, ja sigui infància, gent amb nivells bàsics d'estudis o necessitats d'inclusió de la diversitat.

L'estructura dels nivells MCER funciona bé en genral, i ens permet classificar satisfactòriament la majoria de casos. Tot i així, i com passa sovint, la realitat sempre és més diversa i complexa del que arribi a encaixar dins un marc estructurat.

Quina és la teva experiència?

Has fet un exàmen per obtenir un certificat algun cop? Com va ser l'experiència? Quin va ser el repte més gran? Tens dubtes?

Comparteix la teva experiència! 

Coneixes el teu nivell d'anglès?

Endavant

Fes el test i descobreix-ho. Trigaràs menys de 10 minuts.
Som-hi!

Serveis

Prepara't per a la teva nova feina, per obtenir un certificat de nivell, per anar a viure a l'estranger, per preparar una prova d'accés o una entrevista, i per al que necessitis.

Descobreix tots els serveis

Language Coach és un acompanyament lingüístic integral per a qui vulgui incorporar l'aprenentatge de l'anglès al seu dia a dia, maximitzant els resultats de la teva dedicació de temps i esforç.

Descobreix tots els serveis

Uneix-te a un grup reduït de persones com tu, motivades a agafar les regnes del seu progrés i que valoren el temps que dediquen a tot allò que fan.

Descobreix tots els serveis

Comparteix

Comparteix a facebook
Comparteix a twitter
Comparteix a linkedin
Comparteix a email
Comparteix a whatsapp

Connecta amb Take it English

No et perdis cap post

take it english tom

Welcome!

Sóc en Tom, coach lingüístic i professor d'anglès des de fa 15 anys.

Aprendre un idioma és un procés apassionant, i cada millora una raó per a l'autorealització i el creixement personal. Amb Take it English, vull contribuir a un aprenentatge proactiu, independent i motivador.

Agafa les regnes, gaudeix, i Take it English.

També et pot interessar

Intercambios de idiomas

Com trobar intercanvis d'idiomes

Hi ha moltes maneres de trobar persones fantàstiques amb qui practicar idiomes. Quina sigui millor per a tu, dependrà del temps que vulguis o puguis dedicar a buscar, les ganes que tinguis de fer servir noves tecnologies o de treure la pols a les teves habilitats socials i de les teves preferències en general.

En aquest post, coneixerem pàgines i aplicacions per a intercanvis lingüístics i on trobar intercanvis a la nostra ciutat i, finalment, veure com trobar comunitats anglòfones en general, per practicar l'anglès sense la necessitat d'ensenyar nosaltres cap altre idioma.

Segueix llegint
leer en inglés

7 raons per llegir sèries de llibres en anglès

L'exposició a un idioma és clau en l'adquisició, tant de la nostra llengua materna com de segones llengües. I sí, llegir textos difícils (d'on esperem aprendre alguna cosa) de vegades pot resultar cansat, desmotivador i fins i tot tediós. Parar a consultar el diccionari cada 3 paraules no ens ajuda a gaudir de la lectura.
Però no patiu, hi ha maneres de donar la volta a la lectura en anglès! Avui us porto 7 raons per llegir sèries de llibres, i algunes recomanacions al final.

Segueix llegint
The CW - Content not available message

Com puc veure contingut d'altres països?

Sí, veure pel·lícules i series en versió original és genial per aprendre. Però de vegades hi ha vídeos, sèries i pel·lícules que estan bloquejades al nostre país.

Així que em vaig preguntar, com puc veure contingut d'altres països? Tot i que no en sóc expert techie, vaig fer una mica de recerca per ajudar amb aquest problema. Aquí van algunes solucions i trucs per treure tot el partit a les plataformes de streaming.

Segueix llegint
series para aprender inglés

Sèries per aprendre anglès segons el teu nivell

Sempre ens han dit que veure vídeos, pelis i sèries en anglès és molt bo per aprendre. Però, és veritat? Per què? Què és millor, veure pelis o sèries? Quines sèries són millors per al meu nivell? Què faig amb els subtítols?

Al nostre cervell li flipa la repetició de patrons, reconèixer coses, connectar-les. En aquest article veurem perquè veure sèries pot convertir-se en una eina especialment eficaç per aprendre anglès i com treure'ls molt més partit.

Segueix llegint